TEV - TEV'de Kariyer

TEV'de Kariyer

TEV’de Kariyer

Türk Egitim Vakfı olarak hedeflerimize ulaştıracak en önemli gücün donanımlı insan kaynağı olduğunun bilinciyle, çalışanların ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı, eğitim ve gelişimlerini destekleyen adil bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlarız.

TEV Ailesi olarak uyum içinde tutku ve üstün gayret ile çalışır ve insan kaynakları uygulamalarımızı bu bilinçle şekillendiririz.

İşe Alım

İşe alım süreçlerimizde; kurum kültürümüze ve pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip en uygun adayları kazandırmayı hedefleriz. Vakfımızın değer ve ilkelerini benimseyip pozisyonun kriterlerini karşılayan, performansı ile fark yaratan adayları TEV Ailemize dahil ederiz.

  • Aday Başvuru ve Değerlendirme Süreci

    Gelen başvurular İnsan Kaynakları Birimi tarafından değerlendirildikten sonra uygun bulunan adaylar ile ilgili birimin yöneticisinin de katıldığı görüşmeler yapılır. Pozisyonun ihtiyacı doğrultusunda vaka çalışmaları yapılır. Uygun bulunan adaylar ile referans kontrolü yapıldıktan sonra teklif aşamasına geçilir.

Performans Yönetimi

Vakfın kısa ve uzun vadeli stratejik planlamasına uygun olarak tüm çalışanlarımıza yıllık hedefler verilir. Ayrıca yılda en az bir kez yapılan ara değerlendirme ve geri bildirim görüşmeleri ile daha interaktif ve öğrenme döngüsünü destekleyen bir kültür yaratılmaya çalışılır. Geri bildirim görüşmeleri sonucunda elde edilen içgörüler, gelişim ve yıllık eğitim planlamalarında kullanılır.

Tazminat ve Ücret Politikası

Ücret sistemi, bağımsız ve objektif kriterlerle, kişi yerine görev bazlı iş değerlemesi yapılmasını, bu görevlerin detay ve kapsamlarına göre grup ve seviyelerin belirlenmesini ve bu seviyelerin benzer seviyedeki piyasa ücretleri ile karşılaştırılmasını esas alan bir yapıda oluşturulmuştur. Ücret sisteminin temel amacı, bir yandan Vakfın maddi çıkarlarını korurken, diğer yandan çalışanları için adil, eşit işe eşit ücret prensibinin geçerli olduğu bir yapıya ulaşmaktır. Uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi de, yüksek ve düşük performanslı çalışanların objektif kriterlere göre tespit edilmesini sağlayarak, ödüllendirme sistemleri vasıtası ile bu amaca destek olmaktadır.

Tazminat Politikası Kıdem ve ihbar tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlendiği şekilde, Vakıfla ilişiği kanunun tazminat ödenmesini öngördüğü gerekçelerle kesilen kişilere ödenir. Tazminatların hesaplanmasında, yine yasada düzenlendiği üzere, kişinin kıdemi, ücret ve sair hakları, yasal tazminat limitleri gibi kriterler göz önünde bulundurulur.

Eğitim ve Gelişim

Tüm çalışanlarımıza mesleki ve kişisel gelişim alanlarına uygun şekilde, yetkinlik ve becerilerini geliştirebilecekleri oryantasyon programı ve eğitim olanakları sağlamak için çalışırız. Ayrıca çalışanlarımızın uzmanlık alanları dahilinde kapasite geliştirme faaliyetlerini önceliklendiririz.

İnsan Kaynakları ile iletişime geçmek isterseniz; insankaynaklari@tev.org.tr mail adresi üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.