TEV - Burslar - Yurt Dışı Burslar

Yurt Dışı Burslar

Yurt Dışı Tıp Bursları


 

*Her aday tek bir burs programına başvurabilir. 

Sorularınızı yurtdisiburs@tev.org.tr adresine yazabilirsiniz.

TEV-DR ORHAN BİRMAN TIP ARAŞTIRMA BURSU

Son başvuru tarihi: 1 Nisan 2024, 17:00 olarak güncellenmiştir

Başvuru kapandıktan sonra portala giriş yapılamayacak ve e-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.

Genel Bilgiler

TEV’in merhum bağışçısı Dr. Orhan Birman Burs Fonu’ndan 1996’dan beri, tıp fakültesi mezunu ve tıp doktoru diploması sahiplerine yönelik belirli bir projeyi uygulayacak veya ihtisas kapsamında bilgi, görgü ve uygulamasını geliştirecek ve döndüğünde birikimini gönderilmesini tavsiye eden kurumda uygulamaya koyacak, kurumunun desteklediği başarılı ve maddi olanakları kısıtlı uzman tıp doktorlarına ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde Üst İhtisas ve Araştırma çalışmaları için geri ödemeli burs verilmektedir.

 

Detaylı Bilgiler ve Başvuru Koşulları

·       Türk tıbbının seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere, 2024-2025 akademik yılında ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde ülkemizde ihtiyaç duyulan temel bilimler ve uygulamalı alanlarda burs verilecektir. Öncelikle aşağıda belirtilen disiplinler dikkate alınacaktır. Ancak bu disiplinler haricindeki konularda da bilgi ve uygulamasını geliştirecek, kurumunun önerdiği adaylar da başvurdukları taktirde değerlendirmeye alınabilir.

·       Burslar 2024-2025 Güz Dönemi’nde yurt dışında çalışmalarına başlayacak adaylara yöneliktir.

·       Burs süresi: 6 aydan az olmamak üzere en fazla 2 yıldır. Aday, başvurusunda ne kadar süreye ihtiyacı olduğunu belirtir. 

Bursiyerler yurt dışındaki çalışmalarını bitirdikten 2 yıl sonrasından itibaren kendilerine ödenen miktarı 6-12-24-48 aylık taksitlerle geri ödemekle yükümlüdür.

 

Öncelik verilecek alanlar:

·       Onkoloji

·       Acil Tıp

·       Yoğun Bakım

·       Pediatri

·       Yetişkin (İç Hastalıkları ve Anesteziyoloji)

·       Halk Sağlığı,

o   Epidemiyoloji (Gelişmekte olan hastalıklar dâhil)

o   Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Teknoloji Danışmanlığı (Health Care Information Technology)

o   Obezite Etiyolojisi ve Tedavisinde Mikrobiyota

·       Neuorodegeneratif Hastalıklar

·       Moleküler Tıp

o   Genetik

o   Patoloji

o   Metabolizma

o   Mikrobiyoloji  

·       Hücre İçi (Intra-Cellular) Biyokimya

·       Enfeksiyon Hastalıkları

o   Pediatrik

o   Yetişkin

·       Adli Toksikoloji (Forensic Toxicology)

·       Farmakoloji

·       Dermatoloji

·       Romatoloji

·       Tedavide Stem Cell (Kök Hücre) Uygulamaları (Kardiyoloji ve Hematoloji dışı diğerleri)

·       Solid ve Non-Solid Kanserlerde Hedefli Tedavi Uygulamaları

Eğitim veren sağlık kurumlarının İç Hastalıkları ve Pediatri disiplinleri alt dallarında önerileri değerlendirilecektir. 

 

BURSUN ESASLARI VE KAPSAMI

·       Bursiyer, burs süresi içinde sadece bir dış ülkede, ancak o ülkenin bir veya en fazla iki merkezinde çalışabilir.

·       Kontenjan ve burs miktarı: Burs kontenjanı her yıl TEV Yönetim Kurulu tarafından, o yılın bütçe imkânlarına göre belirlenir (Her yıl 1 veya 2 yeni bursiyer seçilir.). Burs, yaşam giderleri bedelini geri ödemeli olarak kapsar (15.600 Dolar), okul kayıt ücretleri karşılanmaz.

·       Burslar 2024-2025 Güz Dönemi’nde yurt dışında çalışmalarına başlayacak adaylara yöneliktir. Yani adaylar yurt dışına gitmeden bir yıl önce bu bursa başvuru yapmış olmalıdır.

·       Burs, ülkemizde sağlık hizmetlerinin uygulama düzeyini yükseltmek gayesiyle ihtiyaç duyulan konulara verileceğinden, adayın;

o   Çalışmak istediği konunun, çalıştığı kurum veya bölüm tarafından ihtiyaç kapsamında olduğunun belirtilmesi,

o   Çalıştığı veya döndüğünde çalışacağı kurumun, çalışma alanının kendisi, çevresi ve ülkemiz için oluşturacağı etkileşmeyi ve mümkün olduğu takdirde konu ile ilgili olarak bünyelerinde kadro sorunu olmayacağını belgelemesi,

o   Yurt dışında eğitimin yapılacağı kurumdan; çalışma konu ve kapsamının kabul edildiğini ve bu konuda yapılacak her türlü eğitim (Doktora dersleri hariç) tatbikat veya sarf için herhangi bir ücret talebinin olmayacağını belirten bir yazı alması gerekir.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

·       T.C. vatandaşı ve 1 Ocak itibarıyla 40 yaş altında olmak,

·       T.C. sınırları içinde eğitim veren YÖK’e bağlı üniversitelerine bağlı tıp fakültelerinden iyi derece ile mezun olmak,

·       Tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak,

·       Halen tıp fakültesi hastanelerinde ve/veya eğitim hastanelerinde görevli bulunmak ve kurumu tarafından aday gösterilmiş olmak,

·       İngilizce dil yeterliliği (Doçentlik Yabancı Dil Sınavı, Devlet Memurları Sınavı, TOEFL IBT: 79-93, IELTS Academic: 6.5, TOEIC: 800, PTE Academic: 58-63).

BAŞVURU EVRAKI

·       TEV başvuru formu: 15 Aralık’tan itibaren sayfanın en altına eklenecek linkten başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

·       Varsa, kabul belgesi *Henüz yoksa lütfen mülakat tarihine kadar TEV’e e-posta ile iletin,

·       Ayrıntılı İngilizce özgeçmiş,

·       İngilizce transkript,

·       Tıp diploması,

·       Tıpta uzmanlık diploması,

·       e-Devlet’ten aile vukuatlı nüfus kaydı ve adayın TC kimlik kartının görüntüsü,

·       Adayın tıpta uzmanlık eğitimi süresince bilimsel yayınları, katıldığı kongreler ve verdiği bildirilerin listesi ile sicil notu,

·       Adayın yurt dışında kabul aldığı kurumdan, eğitim alacağı konuya uygun olduğunu belirten bölüm başkanının veya klinik şefinin referansı,

·       Adayın halen çalışmakta olduğu kurumdan alınacak; söz konusu kurumda çalıştığına, dönüşte aynı kurumda çalışmaya devam edeceğine ve önerilen projenin gerçekleşmesinin kurum ve ülke için yararlı olacağına ilişkin Dekanlık veya Başhekimliğin onayını gösteren belgeler,

·       İngilizce yeterlilik belgesi.

Lütfen başvuru evrakını belirtilen formatta ve eksiksiz yüklediğinizden emin olun.         

TEV sizinle tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Başvuru formunu doldururken her zaman kullandığınız e-posta adresinizi doğru vermelisiniz (e-posta adresiniz @edu.tr uzantılı olmamalıdır).

 

MÜLAKAT VE SONRASI

·       Başvuru dosyasının değerlendirilmesinden sonra mülakata girmeye hak kazanan ve elenen adaylara e-posta gönderilir.

·       Bağımsız akademik komisyonlar tarafından gerçekleştirilen mülakat, çevrimiçi ve İngilizce yapılır; gün ve saat katılımcılara e-posta ile bildirilir.

·       Mülakat sonucu asil ve yedek adaylar belirlenir. Asil adaylar arasında burs hakkından vazgeçen olduğunda sırayla yedek adaylara geçilir.

·       Bursiyerler, TEV’e taahhütname ve kefaletname vermeyi, öğrenimlerini tamamladıktan sonra bilgi ve deneyimlerini kullanarak, yurt dışına gitmeden önce sözleştikleri kurumda çalışmak ve iki ülke arasında köprüler kurmak amacıyla Türkiye’ye dönmeyi kabul ederler. Bursiyerlerin yurt dışındaki çalışmalarını tamamladıklarında, yurt dışındaki kurumlarından aldıkları belgeyi TEV’e göndermeleri beklenir.

·       Yurt dışında kalış süresi 2 yıl olan bursiyerlerin, birinci yılın sonunda, çalışmalarını sürdürdükleri kurum ile yurt içinde bağlı bulundukları kurumdan temin edecekleri, sürelerinin bir sene daha uzatıldığını belirten yazıları TEV’e göndermeleri beklenir. Araştırma çalışmalarını tamamlayıp yurda dönen bursiyerler, yurt dışında çalıştıkları kurum yetkililerinden alacakları belgeyi TEV’e vermelidir.

Bursiyerler yurt dışındaki çalışmalarını bitirdikten 2 yıl sonrasından itibaren, kendilerine ödenen miktarı 6-12-24-48 aylık taksitlerle geri ödemekle yükümlüdür.

Son başvuru tarihi: 1 Nisan 2024, 17:00 olarak güncellenmiştir

Çevrimiçi Başvuru Formu ve Evrak Yükleme:  http://yurtdisi.tev.org.tr/

Başvuru formunu doldurup gerekli tüm belgeleri yüklediğinizde başvurunuzu tamamlamış olacaksınız. Sürecin geri kalanıyla ilgili e-posta yoluyla bilgilendirileceksiniz.