TEV - Burslar - Yurt Dışı Burslar

Yurt Dışı Burslar

Yurt Dışı Tıp Bursları


TEV-DR ORHAN BİRMAN TIP ARAŞTIRMA BURSU

BAŞVURULAR 29 ARALIK 2021'DE SONA ERMİŞTİR. MÜLAKAT SÜRECİ NİSAN AYINDA BAŞLAYACAKTIR, MÜLAKATA DAVET EDİLEN VE ELENEN ADAYLARA E-POSTA İLE BİLGİ VERİLECEKTİR. 

Genel Bilgiler 

Merhum bağışçımız Dr. Orhan Birman Burs Fonu’ndan aşağıda belirtilen konularda, tıp fakültesi mezunu ve tıp doktoru diploması sahiplerine yönelik belirli bir projeyi uygulayacak veya ihtisas kapsamında bilgi, görgü ve uygulamasını geliştirecek ve döndüğünde birikimini gönderilmesini tavsiye eden kurumda uygulamaya koyacak, kurumunun desteklediği başarılı fakat maddi olanakları kısıtlı uzman tıp doktorlarına 2022-2023 öğretim yılında araştırma çalışmaları için yurt dışı bursu verilecektir. Başvuru için son tarih: Başvuru için son tarih: 1 Mart 2022 14:00

 

 

Detaylı Bilgiler ve Başvuru Koşulları

Türk tıbbının seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere, ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde ülkemizde ihtiyaç duyulan temel bilimler ve uygulamalı alanlarda burs verilecektir. Öncelikle aşağıda belirtilen disiplinler dikkate alınacaktır. Ancak bu disiplinler haricindeki konularda da bilgi ve uygulamasını geliştirecek, kurumunun önerdiği adaylar da başvurdukları taktirde değerlendirmeye alınacaktır.

Öncelik verilecek alanlar: 

 1. Acil Tıp,
 2. Yoğun Bakım,
  1. Pediatrik,
  2. Yetişkin - (İç Hastalıkları ve Anesteziyoloji uzmanlarına açıktır),
 3. Halk Sağlığı,
  1. Epidemiyoloji (gelişmekte olan hastalıklar dâhil),
  2. Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Teknoloji Danışmanlığı (Health Care Information Technology),
  3. Obezite Etiyolojisi ve Tedavisinde Mikrobiyota,
 4. Neuorodegeneratif Hastalıklar,
 5. Moleküler Tıp,
  1. Genetik,
  2. Patoloji,
  3. Metabolizma,
  4. Mikrobiyoloji,
 6. Hücre içi (Intra Cellular) Biyokimya,
 7. Enfeksiyon Hastalıkları,
  1. Pediatrik,
  2. Yetişkin,
 8. Adli Toksikoloji (Forensic Toxicology),
 9. Farmakoloji,
 10. Dermatoloji,
 11. Romatoloji,
 12. Tedavide Stem Cell (Kök Hücre) Uygulamaları (Kardiyoloji ve Hematoloji dışı diğerleri),
 13. Solid ve Non-Solid Kanserlerde Hedefli Tedavi Uygulamaları.

Eğitim veren sağlık kurumlarının İç Hastalıkları ve Pediatri disiplinleri alt dallarında önerileri değerlendirilecektir.

Bilim dallarında kurumun desteklediği, başarılı uzman tıp doktorlarına burs verilecektir.

BURSUN SÜRESİ

Bursun süresi 6 aydan az olmamak üzere en fazla iki yıldır. Aday, başvurusunda ne kadar süreye ihtiyacı olduğunu belirtir.

BURSUN ESASLARI VE KAPSAMI

 • Bursiyer, burs süresi içinde sadece bir dış ülkede, ancak o ülkenin bir veya en fazla iki merkezinde çalışabilir.
 • Burs kontenjanı her yıl TEV Yönetim Kurulu tarafından, o yılki bütçe imkânlarına göre belirlenir.
 • Burs, yaşam giderleri bedelini kapsar. Okul kayıt ücretleri (tuition) karşılanmamaktadır.
 • Burs, ülkemizde sağlık hizmetlerinin uygulama düzeyini yükseltmek gayesiyle ihtiyaç duyulan konulara verileceğinden adayın;
  1. Çalışmak istediği konunun, çalıştığı kurum veya bölüm tarafından ihtiyaçları kapsamında olduğunun belirtilmesi,
  2. Çalıştığı veya döndüğünde çalışacağı kurumun, çalışma alanının kendisi, çevresi ve ülkemiz için oluşturacağı etkileşmeyi ve mümkün olduğu takdirde konu ile ilgili olarak bünyelerinde kadro sorunu olmayacağını belgelemesi,
  3. Yurt dışında eğitimin yapılacağı kurumdan; çalışma konu ve kapsamının kabul edildiğini ve bu konuda yapılacak her türlü eğitim (doktora dersleri hariç) tatbikat veya sarf için herhangi bir ücret talebinin olmayacağını belirten bir yazıyı temin etmesi gerekir.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 • TC vatandaşı olmak ve 40 yaşından gün almamış olmak,
 • Türkiye’deki tıp fakültelerinden en az iyi derece ile mezun olmak,
 • Tıpta ihtisasını tamamlamış olmak,
 • Halen tıp fakültesi hastanelerinde ve/veya eğitim hastanelerinde görevli bulunmak ve kurumu tarafından aday gösterilmiş olmak,
 • Çalışmalarını yürütebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine hâkim olmak.

BAŞVURU EVRAKI

 1. TEV çevrimiçi başvuru formunun (http://yurtdisi.tev.org.tr/)  doldurulması zorunludur. Aday formu doldurduktan sonra formun çıktısını alarak tüm gerekli alanları imzaladıktan sonra tarayarak diğer belgelerle birlikte PDF formatında TEV’in sistemine yükleyecektir, 
 2. Ayrıntılı İngilizce özgeçmiş,
 3. Vukuatlı nüfus kaydı, TC kimlik kartı ve vesikalık fotoğraf,
 4. Tıp öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren İngilizce transkript,
 5. Tıp diplomasının tasdikli örneği,
 6. Tıpta uzmanlık diplomasının tasdikli örneği,
 7. Tıpta uzmanlık eğitimi süresince bilimsel yayınları, katıldığı kongreler ve verdiği bildirilerin listesi ile sicil notu,
 8. Tıp öğrenimi süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak İngilizce referans mektupları,
 9. Yurt dışına gidiş gerekçesini ve hedefine nasıl ulaşacağını belirten aday tarafından ayrıntılı yazılmış bir sayfalık İngilizce rapor,
 10. Yurt dışında kabul alınan kurumun eğitim alacağı konuya uygun olduğunu belirten bölüm başkanının veya klinik şefinin İngilizce referansı,
 11. Halen çalışmakta olduğu kurumdan alınacak; söz konusu kurumda çalıştığını, dönüşte aynı kurumda çalışmaya devam edeceğini ve önerilen projenin gerçekleşmesinin kurum ve ülke için yararlı olacağına ilişkin Dekanlık veya Başhekimliğin onayını gösteren belgeler,
 12. Gideceği yabancı ülkedeki öğretim ve araştırma kurumundan kabul belgesi (akseptans) almak,
 13. Öğrenim göreceği yabancı dile yeterli derecede vakıf olduğunu belirten geçerli bir belge (Örneğin; Doçentlik Yabancı Dil Sınavı, Devlet Memurları Sınavı, IELTS veya TOEFL) vermek veya TEV’in öngördüğü bir dil sınavından geçmiş olmak.
 • Başvuru dosyası yukarıdaki tüm belgeleri kapsamalıdır.
 • Belgelerini PDF formatında TEV’in sistemine yüklenmek zorundadır.
 • ÖNEMLİ: Eksik PDF yükleme ve başvuru formunun imzasız olması durumunda başvuru kabul edilmez.

TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday TEV’in çevrimiçi başvuru formunu doldururken kullandığı e-posta adresini doğru vermeli ve sürekli kullanmalıdır. Değişiklik olduğunda da TEV’e acilen yazılı bildirmelidir (yurtdisiburs@tev.org.tr)

 

BURSİYER SEÇİMİ

Yabancı dil seviyesinin yeterli olduğunu belgeleyen ve yurt dışındaki kurumlardan kabul belgelerini temin eden adaylar yüz yüze veya çevrimiçi yapılacak mülakata çağırılacaklardır. Mülakatın yüz yüze yapılması durumunda çağırılacak adaylar şehirlerarası ve şehir içi vb. masrafları kendileri karşılayacaktır. Mülakat Komisyonu adayların başvurularını ve çalışma projelerini inceleyip, adaylarla görüşerek, içlerinden bursa layık gördüklerini belirlerler, kesin kararı TEV Yönetim Kurulu verir.

BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Asil bursiyerliği kazananlar TEV’e, TEV Genel Merkezi’nde veya Şube Başkanlıkları huzurunda hazırlayacağı taahhütname vermeyi ve çalışmalarını/öğrenimlerini tamamladıktan sonra derhal yurda dönmeyi şimdiden kabulleneceklerdir. Bursiyerler öğrenimleri süresince kendilerine yapılan döviz ödemelerinin tamamını yurda dönüp çalışmaya başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk gencinin yetişmesi için uygun taksitlerle vakfa geri ödemeyi zaruri bir yükümlülük kabul ederler. Mülakat Komisyonu, bursiyerin en iyi düzeyde eğitim alıp almadığını takip için her adaya komisyon içinden bir danışman atar. Bursiyer, danışmanına her üç ayda bir çalışmaları ile ilgili rapor gönderir (danışman, bursiyerin çalışmaları ile ilgili olarak her üç ayda bir hazırlayacağı faaliyet raporu ile TEV’i bilgilendirir).

Yurt dışında kalış süresi iki sene olan bursiyerler, birinci yılın sonunda, çalışmalarını sürdürdükleri kurum ile yurt içinde bağlı bulundukları kurumdan temin edecekleri, sürelerinin bir sene daha uzatıldığını belirten yazıları Vakfa gönderirler. Araştırma çalışmalarını tamamlayıp yurda dönen bursiyer, yurt dışında çalıştığı kurum yetkilisinden alacağı belgeyi TEV’e verecektir. 

Başvuru için son tarih: 1 Mart 2022 14:00