TEV - Burslar - Yurt İçi Burslar

Yurt İçi Burslar

TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursları


Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencilerine TEV Eğitim Bursu vermektedir.

2022-2023 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 1-30 Eylül

(Her öğretim yılı başında kesin başvuru tarihleri ilan edilmektedir.)

 

Başvuru Koşulları

 • T.C. vatandaşı olmak,

 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumundan geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)

 • Ara sınıflar için :

  • Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65 olmak)
  • Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,
 • Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.

Aday Olamayacaklar

 • Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri,

 • Açık öğretim /uzaktan öğretim öğrencileri,

 • Ücretli, değişim programlı bölümlerde öğrenim görenler,

 • 25 yaşından büyük olanlar,

 • Hüküm giyenler,

 • Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,

 • TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamaz.

Eklenecek Belgeler

TEV’in internet sayfasından 'TEV Eğitim Bursu Başvuru Formu' doldurulduktan sonra açıklanan prosedür takip edilerek başvuru yapılmalıdır. Adayların ön değendirmeyi geçmesi ve mülakata katılmaya hak kazanması halinde aşağıda belirtilen belgeler eksiksiz olarak hazırlanmalı ve bildirilen platforma yüklenmelidir.

Önemli Notlar:

- Anne, baba dışında (anneanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu aşağıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması gerekmektedir.

- E-devletten alınan belgelerin barkod özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu görünmelidir. 

 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesi örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği) (e-devlet)

 • Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS Sonuç Belge örneği (e-devlet),

 • Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devlet),

 • T.C. kimlik kartının önlü ve arkalı fotokopisi,

 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı),

 • Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devlet),

 • Ara sınıflarda öğrenim görenler öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren Not Dökümü Belgesi (Transkript) (e-devlet) (e-devletten alınamadığı takdirde ilgili öğretim kurumundan onaylı olarak alınmalıdır.),

 • Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiğini gösteren not dökümü belgesi (transkript) (e-devlet) (e-devletten alınamadığı takdirde ilgili öğretim kurumundan onaylı olarak alınmalıdır.),

 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devlet),

 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet),

Ailenin mali durumunu gösteren belgeler: 

- Çalışan anne, baba için:
Son aya ait onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar; e-devlet),

- Serbest çalışan anne baba için:
Son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi/kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (e-devlet),

- Emekliler için:
Son aya ait aylık maaşı gösterir belge (e-devlet),
(Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)

- Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için:
Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devlet),

      (E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)

- Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için:
Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devlet) (E-devlette izlenecek adımlar: Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi)

- Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse/ m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi; (e-devlet), (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa; isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü/çıktısı (e-devlet)

- Anne ve baba adına araç varsa; araç kayıt belgesi (e-devlet); anne, baba adına araç kaydı yoksa; e-devletten isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü/çıktısı (e-devlet)


 • Aile kirada oturuyor ise Kira Kontratı Örneği,

 • Anne ve baba adına "Risk Merkezi Raporu" (e-devlet)

Evrakların Teslim Süreci • TEV'in ön değerlendirmesi sonrası mülakata davet edilecek adaylara bildirim yapılarak, istenilen evrakları hangi linke yükleyecekleri bildirilecektir.  

 • Ön değerlendirmeden elenen adaylara bildirim yapılacaktır. Bu nedenle ön değerlendirme sonucu bildirilmeden belge hazırlanmamalıdır.

 • TEV bursuna müracaat ederken, üniversitelerin kendi burs başvuru sürecinin de yakından takip edilmesi ve varsa gerekli işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Üniversitenize genel olarak burs istediğinizi müracaat ederek bildirmeniz gerekebilir. Bazı üniversitelerde TEV bursuna yapılan başvuru üniversitenize yapacağınız burs başvurusu ile birlikte değerlendirilmektedir. (Örn: Boğaziçi, İTÜ, Yıldız Teknik, ODTÜ vb.)

Önemli Notlar

 • İstenilen belgelerden birinin eksik olması elenme gerekçesidir.
 • Seçimler öğretim kurumları tarafından oluşturulacak burs komisyonları tarafından yapılmaktadır. Seçimlere TEV'den de bir temsilci katılmaktadır.
 • Halen bir başka resmi veya özel kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz. Kredi Yurtlar Kurumundan geri ödemeli olan Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur.)
 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler. Ancak burslar netleştiğinde tek bir kurumu tercih etmelidirler.
 • Devlet Koruması altında olan öğrenciler; mali durum belgeleri hariç olmak üzere diğer belgeleri; kendilerine bildirilecek linke yükleyeceklerdir. (Ayrıca Devlet Koruması altında olduklarına dair onaylı/resmi belgeyi de mutlaka eklemeleri gerekmektedir.)
 • Engelli öğrenciler; tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporlarını ve diğer tüm belgeleri kendilerine bildirilecek linke yükleyeceklerdir.
 • TEV bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, sistemde kayıtlı e-posta adresine, gönderilen e-postaya "onay" verdikten sonra bir başka burs çıkması durumunda derhal diğer burs iptal ettirilmelidir. Aksi halde tüm kurumların bursundan mahrum kalınabilecektir.
 • Burs kazanan öğrencilerin bursunun yatırılabilmesi için kendisine ait IBAN bilgileri ayrıca istenecektir.
 • TEV aday öğrencilere bildirimleri SMS veya e-posta ile yapabileceğinden, bilgilerin öğrenci adına olması ve doğruluğu ve yakından takip edilmesi büyük önem taşımaktadır.
 • Burs Başvuru formu ile ilgili sorun yaşadığınız takdirde tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bursiyer Seçimi

Öğretim kurumu tarafından oluşturulan Burs Komisyonları, mülakata katılan adayların arasından asil ve yedek adayları belirler ve isimleri tutanağa geçirilir. Kesin sonuçlar, TEV tarafından burs kazanan öğrencilere duyurulacaktır. 

TEV’den gelecek e-posta veya SMS bildirimleri dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır.

 

Bursun Ödenmesi

 • Burs kazanan öğrencilere ekim ayından geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.

 • Burslar, ekim-haziran ayları arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Vicdani Yükümlülük

TEV'in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TEV'e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi ve gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Bu amaçla bursiyerlerden başvuru esnasında Vicdani Yükümlülük Belgesi onayı istenir.