TEV - Burslar - Yurt Dışı Burslar

Yurt Dışı Burslar

Yurt Dışı Tıp Bursları


TÜRK EĞİTİM VAKFI

YURTDIŞI Dr. ORHAN BİRMAN TIP BURSLARININ ESASLARI

(Son Başvuru Tarihi 31 Mart 2021)


Merhum bağışçımız Dr. Orhan Birman burs fonundan aşağıda belirtilen konularda, tıp fakültesi mezunu ve tıp doktoru diploması sahiplerine yönelik belirli bir projeyi uygulamak veya ihtisas kapsamında bilgi, görgü ve uygulamasını geliştirecek ve döndüğünde birikimini gönderilmesini tavsiye eden kurumda uygulamaya koyacak kurumunun desteklediği başarılı fakat maddi olanakları kısıtlı uzman tıp doktorlarına 2021–2022 öğretim yılında araştırma çalışmaları için yurtdışı bursu verilecektir. Adayların en erken 2021 Temmuz ayı başından Aralık ayı sonuna kadar olan bir tarihte yurt dışına çalışmaya başlayacak şekilde kabul almaları gereklidir. TEV ve değerlendirme Jürisi uygun gördüğünde bu süre takip eden yılın ilk 3 ayı sonuna kadar uzatılabilir.

BURSUN KAPSAMI:

Burslar;

A.B.D. ve Batı Avrupa Ülkelerinde, Türk tıbbının seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere ülkemizde ihtiyaç duyulan temel bilimler ve uygulamalı alanlarda burs verilecektir. Öncelikle aşağıda belirtilen disiplinler dikkate alınacaktır. Ancak bu disiplinler haricinde deki konularda da bilgi ve uygulamasını geliştirecek kurumunun önerdiği adaylar da başvurdukları taktirde değerlendirmeye alınacaktır.

 1. Acil Tıp,
 2. Yoğun Bakım,
  1. Pediatrik,
  2. Yetişkin – (İç Hastalıkları ve Anesteziyoloji uzmanlarına açıktır)
 3. Halk Sağlığı,
  1. Epidemiyoloji, gelişmekte olan hastalıklar dahil
  2. Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Teknoloji Danışmanlığı, (Health Care Information Technology)
  3. Obesite etiyolojisi ve tedavisinde mikrobiyota
 4. İmmünoloji
 5. Neuorodegeneratif Hastalıklar,
 6. Moleküler Tıp,
  1. Genetik
  2. Patoloji
  3. Metabolizma
  4. Mikrobiyoloji
 7. Hücre içi (Intra cellular) biyokimya
 8. Enfeksiyon Hastalıkları,
 9. Pediatrik
 10. Yetişkin
 11. Adli Toksikoloji (Forensic Toxicology),
 12. Farmakoloji,
 13. Dermatoloji,
 14. Romatoloji,
 15. Tedavide Stem Cell (Kök Hücre) uygulamaları, (Kardiyoloji ve Hematoloji dışı diğerleri)
 16. Solid ve non-solid Kanserlerde hedefli tedavi uygulamaları

Eğitim veren sağlık kurumlarının İç Hastalıkları ve Pediatri disiplinleri alt dallarında önerileri değerlendirilecektir.

Bilim dallarında kurumun desteklediği, başarılı uzman tıp doktorlarına burs verilecektir.

BURS DUYURUSU:

Burslar, her yıl belirlenen son başvuru tarihine kadar tıp fakülteleri ve eğitim hastaneleri aracılığı ile duyurulur.

BURSUN SÜRESİ:

Bursun süresi 6 aydan az olmamak üzere en fazla iki yıldır. Aday, başvurusunda ne kadar süreye ihtiyacı olduğunu belirtir.

BURSUN ESASLARI:

 • Bursiyer, burs süresi içinde sadece bir dış ülkede, ancak o ülkenin bir veya en fazla iki merkezinde çalışabilir.
 • Burs sayısı her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, o yıl ki bütçe imkanlarına göre belirlenir.
 • Burs, yaşam giderleri bedelini kapsar. Okul kayıt ücretleri (tuition) karşılanmamaktadır.
 • Burs, ülkemizde sağlık hizmetlerinin uygulama düzeyini yükseltmek gayesiyle ihtiyaç duyulan konulara verileceğinden adayın;
 • Çalışmak istediği konunun, çalıştığı kurum veya bölüm tarafından ihtiyaçları kapsamında olduğunun belirtilmesi,
 • Çalıştığı veya döndüğünde çalışacağı kurumun, çalışma alanının kendisi, çevresi ve ülkemiz için oluşturacağı etkileşmeyi ve mümkün olduğu takdirde konu ile ilgili olarak bünyelerinde kadro sorunu olmayacağını belgelemesi,
 • Yurt dışında eğitimin yapılacağı kurumdan; çalışma konu ve kapsamının kabul edildiğini ve bu konuda yapılacak her türlü eğitim (doktora dersleri hariç) tatbikat veya sarf için herhangi bir ücret talebinin olmayacağını belirten bir yazıyı temin etmesi gerekir.

ADAYLARDA BAŞVURU İÇİN ARANACAK NİTELİKLER:

 • T.C. vatandaşı olmak ve 40 yaşından gün almamış olmak,
 • Türkiye’deki tıp fakültelerinden en az iyi derece ile mezun olmak,
 • Tıpta ihtisasını tamamlamış olmak,
 • Halen tıp fakültesi hastanelerinde ve/veya eğitim hastanelerinde görevli bulunmak ve kurumu tarafından aday gösterilmiş olmak,
 • Çalışmalarını yürütebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine hâkim olmak.

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:

 • Başvuru formu(http://yurtdisi.tev.org.tr/),
 • Ayrıntılı özgeçmiş
 • Vukuatlı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile iki adet vesikalık fotoğraf,
 • Tıp öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren resmi belge (transkript),
 • Tıp diplomasının tasdikli örneği,
 • Tıpta uzmanlık diplomasının tasdikli örneği,
 • Tıpta uzmanlık eğitimi süresince bilimsel yayınları, katıldığı kongreler ve verdiği bildirilerin listesi ile sicil notu,
 • Tıp öğrenimi süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak referans mektupları,
 • Yurt dışına gidiş gerekçesini ve hedefine nasıl ulaşacağını belirten aday tarafından ayrıntılı yazılmış bir sayfalık rapor,
 • Akseptans alınan kurumun eğitim alacağı konuya uygun olduğunu belirten bölüm başkanının veya klinik şefinin referansı,
 • Halen çalışmakta olduğu kurumda; çalıştığını, dönüşte aynı kurumda çalışmaya devam edeceğini ve önerilen projenin gerçekleşmesinin kurum ve ülke için yararlı olacağına ilişkin Dekanlık veya Başhekimliğin onayını gösteren belgeler,
 • Gideceği yabancı ülkedeki öğretim ve araştırma kurumundan kabul belgesi (akseptans) almak,
 • Öğrenim göreceği yabancı dile yeterli derecede vakıf olduğunu belirten geçerli bir belge (Örneğin; Doçentlik Yabancı Dil Sınavı, Devlet Memurları Sınavı, IELTS veya TOEFL) vermek veya Türk Eğitim Vakfı’nın öngördüğü bir dil sınavından geçmiş olmak.

Belgeleri kapsayacak aday dosyalarının 31 Mart 2021 tarihine kadar TEV’e ulaştırılması gereklidir.

Asıl belgelerin telli plastik dosya içinde, ayrıca plastik folyolara koymadan, TEV İstanbul Genel Merkezine iletilmelidir.

En geç son başvuru tarihine kadar TEV İstanbul Genel Merkezine gönderebilir ya da verebilirler.

* Posta ve benzeri nedenlerle vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz.

Posta Adresi:

TÜRK EĞİTİM VAKFI

Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü

Büyükdere Cad. TEV Kocabaş İşhanı No:111–8

34349-Gayrettepe-İSTANBUL

 • Başvuru formu için link bu sayfanın sonundadır.

BURSİYERLERİN SEÇİMİ:

Yabancı dil seviyesinin yeterli olduğunu belgeleyen ve yurt dışındaki kurumlardan kabul belgelerini temin eden adaylar mülakata çağırılacaklardır. Mülakata çağırılacakların şehirlerarası ve şehir içi vb. masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır. Mülakat Komisyonu adayların başvurularını ve çalışma projelerini inceleyip, adaylarla görüşerek, içlerinden bursa layık gördüklerini belirlerler, kesin kararı TEV Yönetim Kurulu verir.

BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Asil bursiyerliği kazananlar Türk Eğitim Vakfı’na, TEV Genel Merkezi’nde veya Şube Başkanlıkları huzurunda hazırlayacağı taahhütname vermeyi ve çalışmalarını/öğrenimlerini tamamladıktan sonra derhal yurda dönmeyi şimdiden kabulleneceklerdir. Bursiyerler öğrenimleri süresince kendilerine yapılan döviz ödemelerinin tamamını yurda dönüp çalışmaya başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk gencinin yetişmesi için uygun taksitlerle Vakfa geri ödemeyi zaruri bir yükümlülük kabul ederler. Mülakat Komisyonu, bursiyerin en iyi düzeyde eğitim alıp almadığını takip için her adaya komisyon içinden bir danışman atar. Bursiyer, danışmanına her üç ayda bir çalışmaları ile ilgili rapor gönderir (Danışman, bursiyerin çalışmaları ile ilgili olarak her üç ayda bir hazırlayacağı faaliyet raporu ile TEV’i bilgilendirir).

Yurt dışında kalış süresi iki sene olan bursiyerler, birinci yılın sonunda, çalışmalarını sürdürdükleri kurum ile yurt içinde bağlı bulundukları kurumdan temin edecekleri, sürelerinin bir sene daha uzatıldığını belirten yazıları Vakfa gönderirler. Araştırma çalışmalarını tamamlayıp yurda dönen bursiyer, yurt dışında çalıştığı kurum yetkilisinden alacağı belgeyi Türk Eğitim Vakfı’na verecektir.

BAŞVUR

Eklenecek Form 2

Aylık düzenli bağışçımız olmak şimdi çok kolay.

Lütfen bağış miktarı seçin:


BAĞIŞ YAP